Plusklas en “Day a week school”

Plusklas
We vinden het belangrijk om ook de meerbegaafde leerling uit te dagen, te prikkelen en vooral werk te bieden waar hij/zij met veel plezier mee aan de slag kan gaan. Soms individueel, maar veelal in groepjes. In de plusklas worden andere taken aangeboden dan in de eigen klas zoals debatteren, wiskundige opgaven, filosoferen enz. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die aan de vastgestelde criteria voldoen, komen voor deze plusklas in aanmerking. Eventuele plaatsing in de Plusklas wordt door de intern begeleider of de leerkracht met u als ouder besproken aan de hand van de toelatingscriteria.

 

Day a Week School (DWS)logo DWS
Tevens heeft onze stichting Fluenta in Nieuwegein een “Day a Week” school (DWS) opgericht. Dit onderwijsaanbod is voor kinderen die naast ons plusklasonderwijs nog extra uitdaging behoeven t.a.v.:

  • Wiskunde
  • Wetenschap
  • Taal
  • Filosofie  
  • Denkstrategieën
  • Studievaardigheden
  • Tijdmanagement
  • Sociale vaardigheden
  • Persoonlijke reflectie

Day a Week School richt zich op cognitieve talentontwikkeling en werkt aan het voorkomen van demotivatie. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van cognitief talentvolle leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende principes is ‘leren leren’.

DWS biedt één dag per week onderwijs aan leerlingen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Dit zijn leerlingen die (nog meer dan de verrijkingsgroep) behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken. De DWS-groepen zijn samengesteld (d.m.v. een identificatie) op basis van leerlingen van verschillende Fluenta scholen uit de groepen 5 t/m 7. De DWS voor de kinderen van Nieuwegein Noord (ook onze school, beide locaties) is gehuisvest in de Beatrixschool Wijkersloot, Bendienlaan 27).  De uiteindelijke selectie hiervoor vindt plaats in overleg tussen medewerkers van DWS en de intern begeleiders van onze school.

Belangrijk is dat de DWS leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt gevraagd om bijvoorbeeld een spreekbeurt te geven of zijn ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer van kennis en informatie plaats van de Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen.