Specialisten op onze school

Voor leerlingen met specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften hebben wij op school een aantal interne specialisten. Deze leerkrachten hebben naast hun groepsverantwoordelijkheden een expertise waarvan wij schoolbreed gebruik kunnen maken. Onze specialisten werken nauw samen met de intern begeleiders. Extra ondersteuning is altijd na overleg en of op aansturen van de intern begeleiders.

 

Rekenspecialist – Anita Polman

foto Anita polman

 • Anita werkt vanuit een rekenplan aan schoolontwikkeling op rekengebied
 • Anita is de deskundige voor leerlingen met rekenproblemen
 • Anita werkt diagnosticerend (BAREKA, software) en brengt hiaten in kaart en biedt gerichte aanpak
 • Anita maakt de analyse van de rekenopbrengsten en plan van aanpak i.s.m. IB

 

 

 Taal-/Leesspecialist – Petra Bouwman

foto Petra Bouman

 • Petra werkt vanuit een leesplan aan ontwikkeling op lees-taalgebied op onze school
 • Petra is de deskundige voor leerlingen met leesproblemen
 • Petra brengt hiaten in kaart en biedt gerichte aanpak
 • Petra coacht leerkrachten op gebied van lees-didactiek
 • Petra zet zich in voor de leesbevordering en leesplezier
 • Petra maakt de analyse van de leesopbrengsten en plan van aanpak i.s.m. IB

 

 

Kanjercoördinator Heleen Dakilwadjir

foto Heleen Dakilwadjir

 • De Kanjercoördinatoren werken vanuit een kanjerplan aan ontwikkeling op Kanjerprofiel op onze school
 • De Kanjercoördinatoren hebben het Kanjerprotocol opgesteld
 • De Kanjercoördinatoren zijn mede verantwoordelijk voor ons gehele excellente kanjerprofiel
 • De Kanjercoördinatoren coachen van leerkrachten op gebied van sociale vaardigheden
 • De Kanjercoördinatoren monitoren ouderbetrokkenheid op kanjerprofiel,
 • De Kanjercoördinatoren organiseren kanjerweken,
 • De Kanjercoördinatoren delen kennis met externen
 • De Kanjercoördinatoren verzorgen, indien noodzakelijk, Kanjerinterventies in groepen (groepsdynamiek)
 • De Kanjercoördinatoren verzorgen Kanjerinterventies in kleinere groepjes: bv bij het thema meidenvenijn, begeleiden van nieuwe leerlingen enz.

 

Kindercoach Sonja Spronk

Gedragsspecialist Heleen Dakilwadjir

foto Heleen Dakilwadjirfoto Sonja Sprionk

 • Geven ondersteuning aan leerkrachten bij gedragsproblematieken
 • Voeren gesprekken met individuele leerlingen (bv op gebied van faalangst of kindgesprekken over problemen die zij zelf ervaren, moeilijke thuissituatie)
 • Zijn aanwezig bij intervisie bijeenkomsten van het zorgteam

 

 

 

 

 

Interne contact personen: Carolijn Hensbergen en Saskia Eefting

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. De leerkracht neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.

Elke ouder of kind kan daarnaast een beroep doen op de interne contactpersoon van de school als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. De interne contact personen op de Koningin Julianaschool zijn Carolijn Hensbergen en Saskia Eefting. Zij zijn te bereiken via het emailadre: icp@koninginjulianaschool.net of stop een briefje in de blauwe brievenbus links van de "trap" in de centrale hal. Zij nemen dan contact met u of jou op. Het gesprek wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming.