Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.

Bij ouderbetrokkenheid is goede communicatie tussen de school en de ouders onmisbaar. Positieve ouderbetrokkenheid is belangrijk, omdat het bijdraagt aan de leersituaties en het sociale gedrag. Ouderbetrokkenheid past goed in de huidige participatiesamenleving waarin ieder individu medeverantwoordelijk is voor zaken in zijn of haar leven en de omgeving.

Als school geven wij ouderbetrokkenheid vorm door u goed zicht te geven op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij gaan met regelmaat met u in gesprek over hoe uw kind zich op school en thuis ontwikkelt. Goed samenwerken om uw kind, onze kanjer optimaal en pedagogisch veilig tot leren te laten komen.

Hoe doen wij dit?

Ouderportaal – een gezamenlijk veilig dossier
Vanzelfsprekend informeren we ouders regelmatig over de vorderingen van hun dochter/zoon. Als ouder/verzorger heeft u toegang tot het digitale ouderportaalaccount van uw kind(eren): hier kunt u altijd de resultaten van uw kind zien. Tevens vindt u er de gespreksverslagen terug en leest u er andere informatie aangaande uw kind(eren). Wij vinden transparantie over vorderingen van uw kind belangrijk; door het ouderportaal kunnen school en ouders gezamenlijk de ontwikkeling van uw kind, onze kanjer, volgen.

Startgesprek
Met alle ouders voert de groepsleerkracht bij aanvang van het schooljaar een startgesprek. In de groepen 3 t/m 8 zijn ook de leerlingen bij dit gesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt kort terug gekeken naar voorgaand schooljaar en afspraken met elkaar gemaakt voor het komende jaar. Wat wil het kind leren? Wat vindt hij lastig? Waar liggen talenten? Met wie werk je graag samen?

Spreekuuravond en rapportavonden
In november staat een spreekuuravond gepland. We geven voor de eerste periode geen rapport mee, maar bespreken met u en uw kind hoe het in de klas gaat, wat de eerste resultaten zijn en we gaan in gesprek over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Alle leerlingen krijgen gedurende een schooljaar twee keer een rapport mee naar huis. De resultaten/vorderingen kunt u tijdens de rapportavonden in maart en juni.

Mocht u tussendoor behoefte hebben om met de leerkrachten te praten, dan kan dat natuurlijk altijd. Graag even met de betrokken leerkracht een afspraak maken!

Informele communicatie via Parro
De informele zaken en korte berichtjes uit de groep van uw kind deelt de leerkracht met de ouders/verzorgers via een app. Dit is de Parro-app. Korte berichtjes over activiteiten of leuke foto's worden informeel en in een beveiligde omgeving met u gedeeld. Alle nieuwe ouders worden, voor zowel het ouderportaal als deze Parro app, vanzelf uitgenodigd op de eerste schooldag van uw kind.

Informatieavond voor ouders/verzorgers leerlingen groep 8
Voor de ouders van de kinderen in groep 8 is er in november een ouderavond gericht op de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. In de maand februari, voordat de leerlingen de Cito-eindtoets krijgen, maakt de groepsleerkracht van groep 8 een afspraak met u om de mogelijkheden en wensen voor het voortgezet onderwijs te bespreken.

Ouderochtend
Gedurende een schooljaar krijgen de ouders van de kleuters zes keer de gelegenheid om van 8.45 uur tot 9.15 uur de ‘ouderochtenden’ bij te wonen. De groepsleerkracht maakt u regelmatig op deze mogelijkheid attent. De ouderochtenden worden tijdig aangegeven bij de ingang van de kleutergroepen en kunt u ook terugvinden in de jaarplanning. U kunt daar naar eigen behoefte gebruik van maken!

Zien en horen; dagelijks staan wij bij de deur; u bent welkom!