Visieaangepaste trap

Wij willen onze leerlingen zo hoog mogelijk laten klimmen naar een kleur die bij het kind past! De trap vormt een kleurrijke verscheidenheid, immers ook al onze leerlingen hebben hun eigen “kleur”. Elke kleur mag er zijn, sterker nog: de trap is juist zo mooi door de verscheidenheid aan al die kleuren. Zoals je op de foto kunt zien heeft de trap geen leuning: dit komt omdat wij (team, medeleerlingen en ouders samen) het kind de ondersteuning, lef, sociale veiligheid en vertrouwen geven om zelf te durven en kunnen klimmen. Aangestuurd en gesteund door ons: wij vormen de leuning en bieden houvast! Op de KJS besteden wij dan ook veel aandacht aan het zelfvertrouwen en welbevinden van onze kanjers. Als de leerling zich veilig voelt, gaat het klimmen beter en kunnen wij het maximale aan ontwikkeling bereiken.

Een pedagogisch veilig leerklimaat bereiken wij onder andere door het geven van kanjertrainingen in alle groepen en door het bieden van een uniforme pedagogische aanpak: ons kanjerprofiel. Op dit profiel hebben wij het predicaat “Excellent” ontvangen en weten te behouden in januari 2020.

 

 

Wij vinden dat…

(dit is onze visie):

Daarom vind je bij ons…

(dit is onze missie):

Dit doen wij door… :

Identiteit

…onze Protestants-Christelijke identiteit een goede leidraad kan zijn in het leven van al onze leerlingen!

…een klimaat waarin we uitgaan van de christelijke normen en waarden, met respect voor andere geloofsopvattingen.

…samen te werken aan een identiteit die voor kinderen verrijkend is.

…de methode Trefwoord als uitgangspunt te nemen voor ons godsdienstonderwijs.

…samen de christelijke feesten en themaopeningen te vieren.

Pedagogisch klimaat

…wij een kanjerschool zijn!

…een prettig pedagogisch klimaat waarbinnen onze leerlingen zich veilig voelen en optimaal kunnen ontwikkelen!

…het geven van kanjertrainingen in alle groepen.

…de kanjertraining te integreren in ons dagelijkse onderwijs.

Onderwijs

…wij een school zijn waar onze leerlingen veel leren.

 …leerkrachten die vanuit moderne methodes opbrengstgericht werken.

…onze lestijd effectief te benutten en heldere leerdoelen (met de kinderen) te formuleren.

…het actief monitoren en analyseren van de ontwikkelingen en resultaten van onze leerlingen.

 

…wij onderwijs op maat bieden en willen dat elk kind gezien wordt.

…een afstemming op de specifieke onderwijsbehoefte van elk kind.

…handelingsgericht werken.

…intern een RT-praktijk.

…intern een logopediepraktijk.

…onderwijsaanbod op 3 niveaus ( minimaal, basis en verrijkend) en passend onderwijs in een plusklas te bieden.

Professionaliteit

…er op onze school professionele leerkrachten werken.

…leerkrachten die hun eigen ontwikkeling serieus nemen.

…leerkrachten die met regelmaat nascholing volgen.

…te werken met specialisten.

…een cultuur te creëren waardoor leerkrachten en studenten van elkaar kunnen en willen leren.

…jaarlijks teamnascholing te volgen.

Ouders en communicatie

…communiceren met u belangrijk is.

…gespreksavonden.

…een gezamenlijk leerlingvolgsysteem met onder andere digitale rapporten.

…thema bijeenkomsten.

…met regelmaat gesprekken samen met u te voeren over uw kind.

…het bijhouden van een actuele website.

…het organiseren van thema bijeenkomsten over bv de kanjertraining.

…een actieve OR en MR.
…inzet van Parro-app en ouderportaal.